Organisatie, ANBI-status, POM-status

Naam Stichting Landgoed de Wiersse
RSIN 818909006
KVK 08169192
Contactgegevens Wiersserallee 9, 7251 LH Vorden
t. 0031 575 556655– info@dewiersse.com – www.dewiersse.com

Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM)

Landgoed de Wiersse is door de rijksoverheid erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Slechts enkele tientallen organisaties in Nederland zijn als zodanig erkend. Daarmee heeft Landgoed de Wiersse ook een voorbeeldfunctie naar andere monumentenbezitters en – organisaties.

Aan deze POM-status zijn strenge kwaliteitseisen verbonden, die worden gemonitord door de Inspectie Overheidsorganisatie en Erfgoed:

 • Statuten – Waaruit blijkt dat de organisatie een statutaire doelstelling tot instandhouding van cultureel erfgoed heeft.
 • Kwaliteit van de werkzaamheden – De organisatie laat in de documentatie zien dat de kwaliteit van de werkzaamheden bij cultureel erfgoed is geborgd en daarin wordt ten minste ingegaan op de volgende aspecten:
  • de toepassing van in de beroepsgroep geldende uitvoeringsrichtlijnen voor werkzaamheden aan rijksmonumenten
  • het planmatige onderhoud van rijksmonumenten
  • het verrichten van cultuurhistorisch onderzoek bij restauratiewerkzaamheden
  • de beschikking over en organisatie van structurele deskundigheid bij de uitvoering van werkzaamheden aan rijksmonumenten
 • Financiële stukken – Hiermee toont de organisatie aan dat ze financieel stabiel is. Denk aan jaarverslagen en jaarrekeningen of financiële verslagen.
 • Rijksmonumenten in goede staat- De organisatie toont aan dat ten minste de helft van het aantal rijksmonumenten waarvan de organisatie eigenaar is, in goede staat is. Die staat moet vastgesteld zijn door een objectieve, deskundige derde partij, tenzij de organisatie zelf daarover beschikt.

Daarnaast moet een POM voldoen aan twee formele criteria:

 • De organisatie is een privaatrechtelijk rechtspersoon of kerkgenootschap én
 • Eigenaar van ten minste 20 rijksmonumenten (De Wiersse kent meer dan 50 Rijksmonumenten)

zie uitgebreid ook: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/professionele-organisaties-voor-monumentenbehoud

Indien u vragen heeft over onze POM-status, of vragen over hoe we aan de eisen zoals het planmatige onderhoud en structurele deskundigheid voldoen, neem graag contact op!

Bestuur

Mevrouw M.E.B. Gatacre (voorzitter)
De heer Dr G.J. Hoogendoorn (secretaris)
De heer Mr. Ing. J.A. Jansens van Gellicum (penningmeester)
De heer T.J. Gatacre
Mevrouw G.M. Gatacre
Mevrouw M.C.S. Gräfin zu Solms-Sonnenwalde
De heer M.R.W. Scherpenhuijsen Rom

Beleidsplan

De organisatie is als stichting opgericht bij notariële akte op 15 december 2007.

De Stichting werft vermogen door:

 • giften van particulieren in ontvangst te nemen. De Stiching heeft hiervoor een vrienden- en donateursprogramma. Vrienden die minimaal € 30 euro per jaar geven hebben o.a. gratis toegang tot de tuinen en worden uitgenodigd voor een jaarlijkse vriendenbijeenkomst. Donateurs die € 175 of meer geven worden tevens jaarlijks voor een donateurslunch uitgenodigd.
 • subsidies aan te vragen van overheden en particuliere fondsen. De subsidies worden aangevraagd en aangewend voor specifieke projecten die o.a. zien op het onderhoud van de Rijksmonumenten die Landgoed de Wiersse B.V. onderhoudt.

De Stichting beheert en besteedt het vermogen als volgt:

Stichting landgoed de Wiersse beheert en besteedt het als hierboven verworven vermogen in lijn met haar doelstelling (zie onder Doelstelling). Het vermogen wordt aangewend om het landgoed, het daarop gelegen natuurschoon en de daarop gelegen Rijksmonumenten in het algemeen belang te onderhouden. Het algemene beleid daarbij is nader uiteengezet en toegelicht in de landgoedvisie (2014). Deze visie is geactualiseerd in het beleidsplan 2021-2026, hier te downloaden. Voor een uitgebreide toelichting op het beleid van de ANBI Stichting en de meerjarenbegroting verwijzen we naar het document ‘Beleid en begroting ANBI Stichting 2021-2026’, hier te downloaden.

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

Het voortzetten in het algemeen belang van het historisch ensemble de Wiersse (eerst vermeld in twaalfhonderd achtentachtig), een als rijksmonument beschreven en beschermde buitenplaats bestaande uit hoofd- en bijgebouwen, alsmede een belangrijke historische tuin- en parkaanleg (vijfenveertig onderdelen), waaromheen een onder Natuurschoonwet opengesteld landgoed.

Het karakter van het geheel is steeds ontwikkeld onder beheer van de familie, met continuïteit van eigendom (sedert zestienhonderd achtenzeventig), met name door Victor de Stuers (tot negentienhonderd zestien), de eerste referendaris voor Kunsten en Wetenschappen en zijn vrouw Aurelie van Limburg Stirum; daarna door zijn enigste kind, Alice en haar man, William Edward Gatacre; sedert negentienhonderd drieënzestig door Edward Victor Gatacre (enigste kleinkind van Victor de Stuers) en zijn vrouw Laura. In deze ontwikkeling wordt niet alleen rekening gehouden met de cultuur- en natuurhistorische waarden, maar ook met een bewoond en werkend geheel. Binnen het geheel vormt de huisvesting van de inboedel (waaronder de verzameling van objecten van geschiedenis en kunst samen met het familiearchief, beheerd door de Stichting Victor de Stuers) een belangrijk element. Even belangrijk in het voortzetten van het geheel zijn de beheerders, medewerkers en pachters die het behoud en de levende ontwikkeling van het huis, de historische tuin en park, het cultuurlandschap en de natuur verzorgen, samen met de zichtbare productiviteit van landbouw, bosbouw en jacht. Het ensemble van het landgoed bestaat onder andere uit: boerderijen met zowel functionerende bedrijfsgebouwen als bakovens en putten; weilanden en akkers; gebouwen (waaronder twee rijks- en acht gemeentemonumenten); bossen, heggen, singels, boomgroepen, en lanen; poelen en meanderbeken; alsmede de flora en fauna die van de diversiteit profiteren.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Taak en werkwijze bestuur Stichting Landgoed de Wiersse:

De primaire taak van het bestuur vormt gezien het doel van de stichting zich in te zetten voor de instandhouding van NSW landgoed de Wiersse. Het bestuur komt periodiek en in ieder geval jaarlijks bijeen in formele vergaderingen, waarin het beleid besproken wordt en de jaarrekening, het jaarverslag en belangrijke beslissingen worden goedgekeurd. De bestuurders geven voorts regelmatig advies aan hen die met uitvoering belast zijn. Dit advies ziet op de terreinen van ieders deskundigheid, met name aspecten van landgoedbeheer, recht en belastingen, cultuur- en natuurhistorie. De uitvoering vindt plaats op het niveau van Landgoed de Wiersse BV, waarin ANBI Stichting Landgoed de Wiersse alle certificaten van aandelen bezit.

Financiële verantwoording

De stichting heeft sinds 1 januari 2008 een ANBI beschikking.

De staat van baten en lasten alsmede de balans van 2022 en 2021 is in de jaarrekening te zien, hier te downloaden.

Medewerkers landgoed

Als particulier bewoond landgoed wordt de Wiersse steeds in stand gehouden door een eigen aanpak die zich van generatie op generatie subtiel wijzigt en aanpast. Deze aanpak zorgt ervoor dat het Landgoed, het park, de tuinen en de gebouwen er op een vanzelfsprekende manier bijliggen, hoewel het zich in werkelijkheid haast onzichtbaar blijft ontwikkelen.

Het landgoed werd van 1963 tot 2018 door E.V. Gatacre en Laura Gatacre beheerd en sinds 2018 door hun dochter Mary Gatacre en Aart Jonkers. In de tuin is een kleine tuinploeg werkzaam onder leiding van Mary Gatacre, bestaand uit de tuinman Wilco Knol en één (soms twee) medewerker(s), vrijwilligers en stagiaires. Jettie Stelling, Ria Olyslager en medegidsen verzorgen de rondleidingen.

Sinds 1986 worden de dagelijkse taken van beheer uitgevoerd door Jan Keurentjes, plaatsvervanger van de directie, die verantwoordelijk is voor bos en landbouw, waterbeheer, onderhoud van gebouwen en werkzaamheden uitgevoerd door aannemers.

De stichting heeft geen werknemers, de BV die economisch eigendom van de stichting is wel.

Jaarverslag

Bekijk hier het Verkort jaarverslag 2021 en het Jaarverslag 2022